خدمات

تعرفه بیمه ایران

گروه حمل و نقل حسینی اعلام محمولات 50 میلیون تومان به بالاقبل از حمل به دفتر بیمه الزامیست.مدیرفنی/علیرضاحسینی ارزش کالا حق بیمه ارزش کالا حق بیمه 100,000,000 32,700 2,100,000,000 686,700 200,000,000 65,400 2,200,000,000 719,400 300,000,000 98,100 2,300,000,000 752,100 400,000,000 130,800 2,400,000,000 784,800 500,000,000 163,500 2,500,000,000 817,500 600,000,000 196,200 2,600,000,000 850,200 700,000,000 228,900 2,700,000,000 882,900 800,000,000 261,600 2,800,000,000 915,600 900,000,000 294,300 2,900,000,000 948,300 1,000,000,000 327,000 3,000,000,000 981,000 1,100,000,000 359,700 3,100,000,000 1,013,700 1,200,000,000 392,400 3,200,000,000 1,046,400 1,300,000,000 425,100 3,300,000,000 1,079,100 1,400,000,000 457,800 3,400,000,000 1,111,800 1,500,000,000 490,500 3,500,000,000 1,144,500 1,600,000,000 523,200 3,600,000,000 1,177,200 1,700,000,000 555,900 3,700,000,000 1,209,900 1,800,000,000 588,600 3,800,000,000 1,242,600 1,900,000,000 621,300 3,900,000,000 1,275,300 2,000,000,000 654,000 4,000,000,000 1,308,000 بارهایی که به مقصد جزایرباشد 10% اضافه نرخ دارد و مواد آتش زا و منفجره 20% اضافه نرخ دارد 09123476511-09124454044-02133715330-02133703724-WWW.JPB.IR

خدمات گروه حمل و نقل حسینی

برخی از خدمات گروه حمل و نقل حسینی نیم قرن سابقه درخشان فعالیت در زمینه حمل و نقل برخی از خدمات گروه حمل و نقل حسینی عبارتند از: استفاده از سیستم اعلام بار الکترونیکی برای اولین بار در ایران استفاده از سیستم رایانه ای در کلیه امور برخورداری از فضای لازم و...