اخبار و اعلانات

کمرنگ اما مهم

مقوله حمل ونقل از بارگیری کالا در مبداء شروع وپایان آن با تحویل کالا در مقصد توسط کامیونها به اتمام می رسد .که این پروسه صورت کلی از روندحمل کالا میباشد . اما در باطن مسائل ریز ودرشت گوناگونی وجود دارد که معمولا ازچشم صاحبان کالا دور میباشد صاحبان...